Posters

Abstrakts til posterpresentasjon

P1 – Baklund, Bente

«Veiledning på liv og død» – hvilken betydning har veiledning for
kompetanseutvikling hos sykepleiere i fagfeltet palliasjon?

Se poster her.

P2 – Barlund, Anne Sæle

Security among caregivers of advanced cancer patients in the county of Sogn og
Fjordane in Norway- facilitators and barriers. A qualitative study with the bereaved

Se poster her.

P3 – Dalene, Anne Kristine

Ressurssykepleiere i palliasjon rapporterer kompetanseutbytte fra nettverksdeltakelse!

Se poster her.

P4 – Driller, Bardo

Forhåndssamtaler og Palliativ plan i primærhelsetjenesten gir pasienter og pårørende trygghet i hjemmet

Se poster her.

P5 – Helliesen, Julie Sørbø

Symptomer som påvirker matinntaket og risikoen for underernæring
og vekttap hos personer med Parkinsons sykdom i Norge: En tverrsnittsstudie

Se poster her.

P6 – Huurnink, Aart

Kommunalt palliativt team: et palliativt tilbud der pasienten er.
Abstrakts til muntlig presentasjon

Se poster her.

P7 – Hjorth, Nina Elisabeth

Når kreftpasienten dør på sykehus: Påvirker forhåndssamtaler pårørendes opplevelser av
kvaliteten på behandling, pleie og omsorg

Se poster her.

P8 – Kristiansen, Anne Grethe

“Hvilke erfaringer har sykepleiere av samarbeidet med kommunalt
palliativt team i arbeidet med pasienter som trenger palliativ behandling og omsorg?”

se poster her.

P9 – Krogstad, Hilde

Hvilke symptomer rapporterer den gjengse nordmann – forekomst og assosierte faktorer

se poster her.

P10 – Lersveen, Gunhild Lein

«Den som alltid er der» pårørendes betydning for opplevelse av trygghet hos hjemmeboende palliative pasienter

Se poster her. 

P11 – Schmid, Wolfgang

Omsorg for musikk – en etnografi om musikk i livets siste faser

Se poster her.

P12 – Sørlien, Ellen

«Når nøden er størst, er hjelpen nærmest borte» Bør palliative team involveres
i oppfølging av pasienter med svært alvorlig ME?

Se poster her.

P13 – Sørstrøm, Anne

“Going the extra mile”- A focused ethnography of home care nurses facilitating planned home deaths

Se poster her.

P14 – Thronæs, Morten

Symptombyrde og bruk av helsetjenester under innleggelse i en palliativ enhet

Se poster her.