Presentasjoner Bodø

 

Onsdag 12. september

11:00 – 11:45 Hva gjør dagen til en god dag?
Aart Huurnink, Stavanger kommune

11:45 – 12:30 Palliasjon ved avslutning av avansert livsforlengelse utenfor sykehus
Knut Dybwik, Nordlandssykehuset Bodø

13:30 – 14:15 Palliasjon til hjertesviktpasienter
Torstein Hole, Ålesund sjukehus

14:15 – 15:00 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende
Stein Kaasa, leder av palliasjonsutvalget NOU 2017:16


Torsdag 13. september

08:45 – 09:30 Finnes det alltid lys i mørket? En personlig historie fra en profesjonell hjelper
Odd Eidner, Sør-Hålogaland bispedømme

09:30 – 10:15  Hvordan ta vare på seg selv i palliasjonsarbeidet?
Marianne Straume, Senter for krisepsykologi

10:45 – 11:30 Smertevurdering og demens på sykehjem
Kristian Jansen, Samnanger kommune

13:00 – 13:20 Experiences with Lukashuset – The first hospice for children in Denmark
Susan Crawley, Lukashuset Hellerup

13:20 – 13:40 Palliasjon til barn i hjemmet
Irene Toften, Nordlandssykehuset Bodø

13:40 – 14:00 Å være søsken til alvorlig syke barn – Presentasjonen hennes kan sendes ved forespørsel til post@kongress.no.
Marianne Straume, Senter for krisepsykologi

14:00 – 14:20 Stillhet om den ventende døden? Helsepersonell i et dilemma mellom taushetsplikten og plikten til å ivareta barnets behov
Ingrid Johnsen Hogstad, Høgskolen i Molde

13:00 – 13:20 Når nøden er størst, er hjelpen nærmere enn du tror
Ingun Fossland, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

13:20 – 13:40  Frivillighetens rolle i fremtiden
Brage Larsen Sollund, Kreftforeningen

13:40 – 14:00 Tid som gave
Lill Karin Aanes, Termik Vefsn kommune

14:00 – 14.20 Samhandling mellom profesjon og frivillig palliasjon
Ellen Aasheim, Fransiskushjelpen

13:00 – 13:20 I storm og stille, – vi står han av
Sissel Andreassen, Vadsø kommune

13:20 – 13:40 Samhandling hele veien
Anne-Mette Carlsen og Mona Karlsen, Bodø kommune

13:40 – 14:00 Hva kan vi lære fra Telemarksmodellen?
Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark

14:00 – 14:20 Samarbeid om lindring i primærhelsetjenesten
May-Lill Johansen, Norges arktiske universitet Tromsø

13:00 – 13:20 Palliasjon i distriktskommuner
Bente Ervik, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

13:20 – 13:40 Oversettelse og pilottesting av spørreskjema CODE «Care Of the Dying Evaluation»
Marit Irene Tuen Hansen, Universitetet i Bergen

13:40 – 14:00 Immigrant patients challenging ideals of autonomy in palliative care
Beret Bråten, Akershus Universitetssykehus

14:00 – 14.20 Patient’s and healthcare provider’s perspectives on music therapy in palliative care
Wolfgang Schmid, Griegakademiet

15:00 – 15:20 Erfaringer og forskrivning av cannabinoider
Sigurd Hortemo, Statens legemiddelverk

15:20 – 15.40 Pust og pes – symptomlindring av terminal respirasjonssvikt
Terje Tollåli, Nordlandssykehuset Bodø

15.40 – 16:00 Berøring som inngang til den palliative pasienten
Karen Thøgersen, Aarhus Universitetshospital

16:00 – 16.20 Modig nærvær i møte med pasienter rammet av dyspnoe
Hanne Bertnes Råheim, Nordlandssykehuset Bodø

15:00 – 15:20 Utmattet av medfølelse, eller smittet av sykdom og død?
Helene Faber-Rod, Nordlandssykehuset Bodø

15:20 – 15:40 Det store i det lille ordet «håp»
Odd Eidner, Sør-Hålogaland bispedømme

15:40 – 16:00 Fra problemer til byrder? Hospitalpræstens rolle i et problemfiksert sundhetsvæsen
Ole Raakjær, Foreningen for Palliativ Indsats, Danmark

16:00 – 16:20 Samhandling på siste vakt
Annett Ranes, Surnadal kommune

15:00 – 15:25 Introduksjon av forhåndssamtaler til pasienter med livstruende lungesykdom
Nina Elisabeth Hjorth, Haraldsplass Diakonale Sykehus

15:25 – 15:50 Forhåndssamtaler – obligatorisk eller frivillig?
Lisbeth Thoresen, Universitetet i Oslo

15:50 – 16:15 Mine ønsker for livets siste tid. Utvikling av et nytt ACP/livstestament for voksne
Stephan Ore, Oppsal hjemmet Norlandia, Oslo

15:00 – 15:15 Intratekal- og epiduralkateter til smertelindring hos palliative pasienter
Kjersti Solvåg, Haraldsplass Diakonale Sykehus

15:15 – 15:30 Utviklinga av det palliative tilbodet i Noreg 1990 – 2015
Ane Marta Lindseth Stige, Universitetet i Bergen

15:30 – 15:45 Å bygge bro – sammen kan vi klare det
Grethe Skorpen Iversen, Haukeland Universitetssjukehus

15:45 – 16:00 Kompetanseøkning i palliasjon i primærhelsetjenesten ved bruk av oppfølgingsteam
Aart Huurnink, Stavanger kommune

16:00 – 16:15 Hjemmedød en kvalitetsindikator?
Eva Albert, Sørlandet sykehus


Fredag 14. september «Mot lysere tider»

08:45 – 09:00 Presentasjon av nye faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase
Sjur Bjørnar Hanssen, Helsedirektoratet

09:00 – 09:15 Revisjon av handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen
Jan Henrik Rosland, leder av revisjonsgruppen

09:15 – 10:00 Hvis palliasjon handler om selvbestemmelse og respekt for individuelle ønsker og behov, hvorfor får da ikke pasienten bestemme?
Ole Raakjær, Foreningen for Palliativ Indsats, Danmark

10:00 – 10:45 Døden en del av det videre livet
Kari Bøckmann og Helene Faber-Rod, Nordlandssykehuset Bodø

11:15 – 12:00 Poesi og forteljing som palliativ omsorg
Oddgeir Synnes, VID vitenskapelige høgskole, Oslo

12:00 – 12:45 Livet, døden og klovnen
Elisabeth Helland Larsen, Sykehusklovnene