Torsdag 13. september: «Når det lysner»

 

08:30-08:45 Innledning
08:45-11:30 Plenum II: Når det lysner
Møteledere: Siri Brelin, Ellen Bugge
08:45-09:30 Finnes det alltid lys i mørket? En personlig historie fra en profesjonell hjelper 
Odd Eidner, Bodø kommune
09:30-10:15 Hvordan ta vare på seg selv i palliasjonsarbeidet?
Marianne Straume, Senter for krisepsykologi
10:15-10:45 Pause
10:45-11:30 Smertevurdering og demens på sykehjem
Kristian Jansen, PhD, allmennpraktiker og sykehjemslege, Samnanger kommune
11:30-13:00 Lunsj
13:00-14:30
Parallelle sesjoner
Parallell 1: Barn og palliasjon
Møteledere: Siri Steine og Martina Tønnies

Experiences with Lucashuset – the first hospice for children in Denmark
Susan Cawley, Danmark
Palliasjon til barn i hjemmet
Irene Toften, kreftsykepleier, Nordlandssykehuset, Bodø
Å være søsken til alvorlig syke barn
Marianne Straume, psykolog Bergen
Stillhet om den ventende døden? Helsepersonell i et dilemma mellom taushetsplikten (A1)
Ingrid Johnsen Hogstad, Høgskolen i Molde
Parallell 2: Frivillighet
Møteledere: Kari Larsen og Grethe Øglænd 

Når nøden er størst, er hjelpen nærmere enn du tror
Ingun Fossland, prest Universitetssykehuset Nord-Norge
Frivillighetens rolle i fremtiden
Brage Larsen Sollund, Kreftforeningen
Tid som gave
Lill Karin Aanes, daglig leder Termik, Vefsen Kommune
Samhandling mellom profesjon og frivillig palliasjon
Ellen Aasheim, kreftsykepleier Fransiskushjelpen

Parallell 3: Slik gjør vi det her
Møteledere: Joran Slaaen og Anne-Tove Brenne

I storm og stille, – vi står han av
Sissel Andreassen, kreftsykepleier Vadsø Kommune
Samhandling hele veien
Anne-Mette Carlsen og Mona Karlsen, Bodø Kommune
Hva kan vi lære fra telemarksmodellen?
Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark
Samarbeid om lindring i primærhelsetjenesten (A2)
May-Lill Johansen, Norges arktiske universitet Tromsø

Parallell 4: Forskning
Møteledere: Sigve Andersen og Ellinor Haukland 

Palliasjon i distriktskommuner (A3)Bente Ervik, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Oversettelse og pilottesting av spørreskjema CODE «Care Of The Elderly» (A4)
Marit Irene Tuen Hansen, Universitetet i Bergen
Immigrant patients challenging ideals of autonomy in palliative care (A5)
Beret Bråten, Akershus Universitetssykehus
Patient’s and healthcare provider’s perspectives on music therapy in palliative care (A6)
Wolfgang Schimd, Akershus Universitetssykehus

Parallell 5: Besøk til Sølvsuper Helse og Omsorgsenter, Lindrende Enhet Bølgen
Bodø kommune
14:30-15:00
Pause
15:00-16:30
Parallelle sesjoner
Parallell 6: Symptomlindring
Møteledere: Endre Røynstrand og Torunn Åkra

Erfaringer og forskrivning av cannabinoider

Sigurd Hortemo, Statens legemiddelverk
Pust og pes – symptomlindring av terminal respirasjonssvikt
Terje Tollåli, Nordlandssykehuset Bodø
Berøring som inngang til den palliative pasienten
Karen Thøgersen, Aarhus Universitetshospital
Berøring og lindrende nærvær hos pasienter med dyspné
Hanne Bertnes Råheim, Nordlandssykehuset Bodø
Parallell 7: Åndelig og eksistensielle utfordringer
Møteledere: Odd Arne Skogen og Peder Broen

Utmattet av medfølelse, eller smittet av sykdom og død?
Helene Faber Rod, psykolog Nordlandssykehuset Bodø
Det store i det lille ordet «håp»
Odd Eidner, Prest Bodø
Fra problemer til byrder? Hospitalpræstens rolle i et problemfiksert sundhetsvæsen
Ole Raakjær, prest og leder, Foreningen for Palliativ Indsats, Danmark
Samhandling på siste vakt
Anett Ranes, sykepleier Surnadal kommune

Parallell 8: Forhåndssamtaler
Møteledere: Frode Jordal og Bjørg Sjøblom

Introduksjon av forhåndssamtaler til pasienter med livstruende lungesykdom (A7)
Nina Elisabeth Hjorth, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Forhåndssamtaler – obligatorisk eller frivillig? (A8)
Lisbeth Thoresen, Universitetet i Oslo
Mine ønsker for livets siste tid. Utvikling av et nytt ACP/livstestament for voksne (A9)
Stephan Ore, Hospice Lovisenberg
Spørsmål og diskusjon

Parallell 9: Frie foredrag
Møteledere: Sigve Andersen og Birthe Lie Hauge

Intratekal- og epiduralkateter til smertelindring hos palliative pasienter (A10)
Kjersti Solvåg, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Utviklinga av det palliative tilbodet i Noreg 1990 – 2015 (A11)
Ane Marta Lindseth Stige, Universitetet i Bergen
Å bygge bro – sammen kan vi klare det (A12)
Grethe Skorpen Iversen, Haukeland Universitetssjukehus
Kompetanseøkning i palliasjon i primærhelsetjenesten ved bruk av oppfølgingsteam (A13)
Aart Huurnink, Stavanger kommune
Hjemmedød en kvalitetsindikator? (A14)
Eva Albert, Sørlandet sykehus

Parallell 10: Besøk til Sølvsuper Helse og Omsorgsenter, Lindrende Enhet Bølgen
Bodø kommune
16:45-17:45 Årsmøte Norsk Forening for Palliativ Medisin (NFPM)
18:00-19:00 Årsmøte Norsk Palliativ Forening (NPF)
20:00 Festmiddag